Welke uitgaven hebben wij als kerk

De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks begroot op ongeveer € 200.000,-

Deze uitgaven bestaan uit:

 • PREDIKING:
  Het loon van onze voorganger, de vergoeding voor gastpredikanten en het salaris van de koster zijn € 79.000,-
  Dit betreft 39,5% van onze begroting.
 • GEBOUWEN:
  De huur van de Kapelkerk € 29%  dit is incl. de energiekosten, de vaste gemeentelijke lasten, verzekeringen.
  Dit betreft 29% van de begroting.
 • KERKVERBAND:
  De jaarlijkse verplichte afdracht aan het kerkverband van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Nederland bedraagt € 42.000,-
  Dit betreft 21% van de begroting.
  Meer informatie hierover kunt u vinden op gkv.nl
 • PASTORAAL:
  Kosten voor evangelisatie, catechisatie, cursusen etc. voor € 11.000,-
  Dit betreft 5,5% van de begroting.
 • OVERIGE UITGAVEN:
  kosten voor de verenigingen, het kerkblad, bankkosten etc. € 10.000,-
  Dit betreft 5% van de begroting.
Waaruit bestaan de inkomsten?

De inkomsten van € 181.000,- worden bij elkaar gebracht door:

 • de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
  dit is 88,4% van het inkomen
 • de collecten,
  dit is 11,6% van het inkomen.
Wat zijn de vaste kosten per lid?

Voor elk lid vindt er een afdracht plaats aan verschillende deputaatschappen van ons kerkverband. De totale afdracht bedraagt bedraagt € @@@ per lid.
Het grootste gedeelte van deze afdracht, € @@@ per lid, wordt afgedragen door de kerk. Daarnaast vindt er een afdracht plaats door de diaconie, € @@@ per lid, en de zendingscommissie, € @@@ per lid.

Meer informatie over de deputaatschappen vindt u op gkv.nl

Wat zijn de inkomsten en hoe kan ik financieel bijdragen?

De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Er is dus veel geld nodig om de uitgaven van onze kerk te dekken. De middelen hiervoor moeten we met elkaar, als leden van de kerk, bij elkaar brengen.

De belangrijkste inkomsten bron voor onze gemeente is de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Omdat we met elkaar gemeente zijn en we per lid onze vaste kosten hebben voor bijvoorbeeld de afdracht aan de kerkelijke kassen, doen we ook op alle leden een beroep om bij te dragen. Ook van werkende en nog thuiswonende jongeren boven de 18 jaar wordt verwacht dat zij bijdragen.

Wat is een goede richtlijn voor de VVB?

De ervaring heeft geleerd dat het lastig te bepalen is wat een reëel bedrag voor de VVB zou zijn. Om het u wat makkelijker te geven wij u onderstaande richtlijn. Hierbij geldt uiteraard dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Uiteraard bent u vrij om meer te geven!

De bedragen in de tabel geven de Vaste Vrijwillige Bijdrage aan. Deze bedragen zijn dus exclusief de collectes.

Het is aan ieder zelf te bepalen of de VVB bijdrage (of meer, wat mooi zou zijn) op te brengen is, dan wel het met diaken of ouderling te bespreken wat er al dan niet mogelijk is.

Van alle leden van 18 jaar en ouder met een (eigen) inkomen wordt een bijdrage verwacht, dus ook van studenten en bij ouders inwonende werkende jongeren vanaf 18 jaar.

De richtlijn gaat uit van het eigen inkomen (man en vrouw samen) en we verstaan hieronder: loon uit werken, pensioen, studiefinanciering en uitkering. Het vakantiegeld en mogelijke kinderbijslag is niet opgenomen in de tabel.

Studenten zonder bijbaan vragen we om minimaal € 10,- bij te dragen zodat hun vaste kosten die de kerk heeft, gedekt zijn. Studenten mét een bijbaan vragen we om te kijken wat ze naar vermogen extra bij kunnen dragen. Als richtlijn kunnen jullie het tweede deel van de tabel raadplegen.

Waarom vragen wij u per maand bij te dragen?

Aangezien de gemeente ook maandelijks vaste uitgaven heeft, vragen wij u ook maandelijks bij te dragen. Inkomsten en uitgaven zijn zo maandelijks met elkaar in evenwicht. Daarnaast is het goed inzichtelijk of er voldoende inkomsten zijn om de totale uitgaven te dekken. Zo kan worden bepaald of er nog acties nodig zijn of dat er een herhaald beroep op uw offervaardigheid gedaan moet worden.

Draagt iedereen bij aan de VVB?

Nee, helaas draagt niet ieder bij. De verdeling is momenteel als volgt:

 • 104 van de gezinseenheden draagt wel bij aan de VVB.
  dit is 60,8% van het totaal aantal gezinseenheden
 • 67 van de gezinseenheden draag niet bij aan de VVB.
  dit is 39,2% van het totaal aantal gezinseenheden
Wat wordt er gemiddeld bijgedragen per gezinseenheid?

De gezinseenheden die nu vast per maand of in losse bedragen VVB betalen, dragen gemiddeld per maand  € 125,- bij.

Wordt er een jaarlijkse indexatie van mijn bijdrage verwacht?

Jaarlijks stijgen de kosten van onze kerk door de inflatie. Dus ook de inkomsten moeten jaarlijks worden bijgesteld. Maakt u reeds jaren hetzelfde maandbedrag over, dan verzoeken wij u herziening hiervan in overweging te nemen.

Collecten

Naast de VVB worden in de zondagse ere diensten 3 collecten gehouden.

 • De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Dit wordt gebruikt als aanvulling op de VVB, ter dekking van de exploitatie.
 • De tweede collecte is voor de diaconiekas en speciale diakonale projecten

Legaat

Kan ik na mijn overlijden een bedrag nalaten aan de kerk? Jazeker, doorgaans gebeurt dit door het opstellen van een testament bij de notaris. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een ingewikkelde stap is. De penningmeester is u hierbij echter graag van dienst.

Fiscaal aftrekbare giften

Is mijn gift aan de kerk fiscaal aftrekbaar?

Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage en de betalingen via de Givt App. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar. Het maximum voor de giftenaftrek, is 10% van het drempelinkomen.

Wenst u geen drempel of maximum voor uw aftrek?

U kunt dan voor een alternatief kiezen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Deze periodieke gift moet u dan vastlegging in een onderhandse akte.

In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd.
Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum).
De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom dit standaardformulier opgesteld.

De penningmeester is u graag behulpzaam bij het formaliseren van uw periodieke gift en bereid u vragen te beantwoorden.