Jaarrekening 2022

Onderstaand vindt u de samenvatting van de Exploitatierekening 2022. Dit is het overzicht van alle Inkomsten (baten) en Uitgaven (lasten) van onze kerk. Onze gemeente had in 2022 een totaal van 436 leden, dit zijn alle belijdende- en doopleden.

Per post is te zien wat de opbrengsten en kosten zijn voor elk individueel gemeentelid.

Jaarrekening | Inkomsten

De totale inkomsten van de kerk € 203.252. Met dit geld moeten we alle uitgaven van de kerk kosten dekkend zien te krijgen. Deze inkomsten moeten we als leden van de kerk samen opbrengen.

 

  • VVB – vaste vrijwillige bijdrage (8.0)

   Dit zijn de inkomsten die de betalende leden (per adres) van de Kapelkerk periodiek overmaken naar de rekening van de kerk.

   Van elk belijdend- en doop lid van 18 jaar en ouder met een (eigen) inkomen wordt een bijdrage verwacht, dus ook studenten en bij ouders inwonende werkende jongeren vanaf 18 jaar.
   .

  • COLLECTEN – niet diaconaal (8.1)

   Het totaal aan opgebrachte collecten is verder uit te splitsen in:

    • 1e collecte is voor de kerk, als aanvulling op de VVB – 64,2%
    • 2e collecte voor de niet-diaconale doelen – 35,8%

Uitgaven

De totale uitgaven van de kerk € 205.304. Om u een idee te geven waar de kerk deze uitgaven aan besteed, is dit verder uitgesplitst in 6 sub posten:

  • PREDIKING (9.0)

   Het traktement (salaris) en kostenvergoeding voor onze predikant, aanvullende kosten t.b.v. onze emeritus predikant en de vergoeding voor diverse gastpredikanten.

   • PASTORAAL (9.1)

    Kosten voor pastoraat, catechisatie, kinderpreek, jeugdclubs, jeugdvereniging 16+,  buddy’s en doop-, belijdenis- en huwelijks geschenken.

   • GEBOUWEN (9.2)

    De huur van ons kerkgebouw de Kapelkerk van Stichting Kapelkerk (SKK),  en huur van de ruimte aan de Laat 69 voor o.a. de zondagse kinderpreek en vergaderingen. Kosten voor energie, diverse vaste gemeentelijke lasten en verzekeringen, kosten voor apparatuur, techniek en klein onderhoud.

    • EVANGELISATIE (9.4)

     Kosten voor o.a. Alpha cursus, Christianity Explored en Mozaïek.

     • KERKVERBAND (9.5)

      Dit zijn de jaarlijkse verplichte afdrachten aan het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), deze is verder onder te verdelen in vier posten:

      1. Emeritering (VSE)
      2. Deputaatschap Financiën & Beheer
      3. Zending – De Verre Naasten | West-Afrika Mission
      4. Steunpunt Kerkenwerk
      • OVERIGE UITGAVEN (9.3)

       Kosten voor de boeken, abonnementen, licenties voor muziek en website, vergaderingen, conferenties, startdag, koffie/thee/limonade, koek etc., administratie, kopieerkosten, bankkosten etc.

      Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

      Net als bij een vereniging betalen de leden van de Kapelkerk een soort ‘contributie’ om onze gemeente draaiende te houden. In de Kapelkerk noemen we deze financiële bijdrage de VVB, dit staat voor Vaste Vrijwillige Bijdrage.

      De Kapelkerk gebruikt deze bijdrage o.a. om het salaris (traktement) van de predikant te betalen, jeugdclubs te laten draaien, huisvestingskosten (Kapelkerk) te betalen, evangelisatie en missionair werk, apparatuur voor tijdens de dienst (video en geluid) en de band, maar ook om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende koffie en thee is!

      Natuurlijk geef je wat je kunt en wilt. Ben je benieuwd hoeveel je bij zou kunnen dragen op basis van je inkomen dan is er een VVB-richtlijn.

      VVB | richtlijn

      De ervaring heeft geleerd dat het lastig is te bepalen wat een reëel bedrag voor de VVB zou zijn. Om het u wat makkelijker te maken geven wij u onderstaande richtlijn. Hierbij geldt uiteraard dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

      De bedragen in de tabel geven de VVB aan, deze bedragen zijn dus zonder de collecte bijdrage tijdens de kerkdienst. Het staat iedereen vrij om zelf te bepalen of de VVB op te brengen is. Vind je het lastig te bepalen hoeveel geld je bijdraagt, vraag dan bijvoorbeeld jouw ouderling, diaken of aan de penningmeester.

      Deze richtlijn gaat uit van het gezamenlijk inkomen, we verstaan hieronder: loon uit werk, pensioen, studiefinanciering en uitkering. Het vakantiegeld en mogelijke kinderbijslag is hierin niet meegenomen.

      Studenten, vanaf 21 jaar, zonder bijbaan vragen we om minimaal € 10,- bij te dragen. Studenten mét een bijbaan vragen we om te kijken wat ze naar vermogen bij kunnen dragen. Als richtlijn is het onderste deel van de tabel van toepassing.

      VVB | Periodieke betaling

      Aangezien de gemeente ook maandelijkse vaste uitgaven heeft, vragen wij u ook om maandelijks bij te dragen. Inkomsten en uitgaven zijn op deze manier zoveel als mogelijk met elkaar in evenwicht.

      Daarnaast is het voor de penningmeester goed inzichtelijk of er voldoende inkomsten zijn om de totale uitgaven te dekken. Zo kan worden bepaald of er nog acties nodig zijn of dat er een extra mededeling aan de gemeente gedaan moet worden.

      VVB | Indexatie

      Jaarlijks stijgen de kosten van de uitgaven voor de Kapelkerk door de inflatie. Denk hierbij ook aan het stijgen van het traktement van de predikant. Dus ook de inkomsten moeten jaarlijks worden bijgesteld door de Kapelkerk.

      Maakt u reeds jaren hetzelfde maandbedrag over, dan verzoeken wij u herziening hiervan in overweging te nemen.

      Collecte – Givt-app

      Tijdens de kerkdienst is er een moment waarop een collecte wordt gehouden. Vroeger ging in de kerk tijdens de dienst de collectezak rond, iedereen kon dan geld of munten in collectezak doen. Tegenwoordig collecteren we digitaal en maakt de Kapelkerk gebruik van de Givt-app die u op uw telefoon moet installeren, lees hier de instructies hoe dat te doen.

       • Kies de 1e, 2e en eventueel de 3e collecte en vul uw bijdrage in.
       • Zoek in de lijst van de Givt-app, onder Kerk, naar ‘NGK Alkmaar – Kapelkerk’ en vul de bedragen in en verstuur uw bijdrage.

      Als u geen Givt-app heeft kunt u ook uw collecte overmaken op de bankrekening van de kerk of de bankrekening van de diaconie.

      Collecte – Doelen

      Tijdens de kerkdienst zijn er twee collectedoelen waarvan de 1e collecte altijd bestemd is voor de kerk, als aanvulling op de VVB om diverse algemene kosten te betalen.

      Soms is er nog een 3e collecte tijdens de kerkdienst, denk hierbij aan het Avondmaal en voor een specifieke actie of doel, welke meestal is gekoppeld aan de actualiteit van een ernstige gebeurtenis ergens in de wereld of in Nederland.

      De 2e collecte is altijd voor een specifiek doel bestemd. De helft van alle jaarlijkse 2e collecten is bestemd voor de Diaconie, zij bepalen dan ook waar deze opbrengst aan wordt besteed.

      De andere helft wordt bepaald door de Commissie van Beheer (CvB), de besteding hiervan wordt gebruikt als aanvulling op diverse landelijk verplichte afdrachten. De kerk draagt deze af op basis van het aantal doop- en belijdende leden van de Kapelkerk gemeente.

      Een overzicht van de overige collectedoelen die de CvB daarnaast bepaald:
       1. Evangelisatie:
        • Wordt gebruikt voor o.a. de Alpha cursus, Christianity Explored en Mozaïek
       1. Extra collecten (p.m.):
        • Hart voor Heerhugowaard
        • Stichting Tot Heil des Volks
        • Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

       Het opgebrachte collecte bedrag wordt 1:1 naar deze doelen overgemaakt.

       Een overzicht van collectedoelen voor de landelijke afdracht:

        

       1. Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE):
        • Emeritering
       1. Deputaatschap Financiën en Beheer:
        • Theologische Universiteit (TU)
        • Steunbehoevende buitenlandse kerken
        • Meldpunt seksueel misbruik
        • Gemeenteopbouw
        • Evangelie en Moslims (p.m.)
       1. Zendingsproject – Kerkelijk regionaal (Noord- en Zuid-Holland):
        • De Verre Naasten | West-Afrika Mission (WAM)

       Vaste kosten per lid?

       Voor elk belijdend- en doop lid vindt er een verplichte afdracht plaats aan het landelijk kerkverband, dit wordt ook wel een quotum genoemd.

       In totaal is er € 44.866 afgedragen aan het kerkverband, dat is 21,9% van het totaal aan uitgaven voor de Kapelkerk. Onze gemeente had (in 2022) 436 leden, de afdracht komt hiermee dan op € 103 per gemeentelid.

       Een klein deel van deze verplichte afdracht wordt via een aantal specifieke 2e collectedoelen opgehaald, in totaal € 8.802, dus ca. € 20 per lid. De overige € 83 per lid moet dan opgebracht worden via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).

       Er zijn vier verschillende quota vastgesteld door het landelijk kerkverband:

        

       1. Emeritering (VSE), klik hier voor het quotum
        • Belijdend lid € 61,20
        • Doop lid € 61,20
       1. Deputaatschap Financiën & Beheer, klik hier voor het quotum
        • Belijdend lid € 30,00
        • Doop lid € 15,00
       1. Zending – De Verre Naasten | West-Afrika Mission
        • Belijdend lid € 15,00
        • Doop lid € 15,00
       1. Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
        • Belijdend lid € 2,42
        • Doop lid € 2,42

       Info | Rekeningnummers

       De penningmeester van de Kapelkerk beheerd namens de Commissie van Beheer (CvB) twee bankrekeningen. De vaste vrijwillige bijdrage (VVB) kan hier naar worden overgemaakt, o.v.v. VVB:

       • IBAN: NL85 INGB 0000 5162 76
       • IBAN: NL83 RABO 0376 4308 26

       De penningmeester van de Diaconie van de Kapelkerk beheerd namens de Diaconie één bankrekening. Uw specifieke bijdrage kan hier naar worden overgemaakt, o.v.v. het doel:

       • IBAN: NL13 RABO 0396 4610 34

       Info | ANBI en belastingdienst

       Giften, zoals: VVB, Collecte via de Givt App, bijdrage aan kerk en diaconie zijn fiscaal aftrekbaar bij de belastingdienst. Dat mag omdat de kerk een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

       Bij het opgeven aan de belastingdienst dient u hierbij het RSIN nummer te vermelden van de kerk, RSIN: 003443668

       In het kader van financiële transparantie moet een ANBI deze gegevens ook openbaar maken, de ANBI gegevens van de NGK Alkmaar – Kapelkerk is te vinden op ngk.nl.

       Drempelbedrag

       Het drempelbedrag, bij de belastingdienst, voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer betaald dan dit drempelbedrag, komt in aanmerking voor belastingaftrek. Er is ook een maximum voor gewone giften, dat is 10% van uw drempelinkomen.

       Wenst u geen drempel of maximum voor uw aftrek?

       U kunt dan voor een alternatief kiezen. Het is mogelijk een ‘periodieke gift’ voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Deze periodieke gift moet u dan vastlegging in een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’.

       In een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ wordt een periodieke gift aan een door de belastingdienst erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ en heeft daarom dit standaardformulier opgesteld.

       Dit formulier moet samen met de penningmeester worden ingevuld en beide partijen houden hun eigen exemplaar en hoeft ook niet te worden opgestuurd aan de belastingdienst. Wel kunt u controle krijgen van de belastingdienst en moet u kunnen aantonen dat alles klopt.