Gemeenteavond 5 oktober. 2023 | Thema: Gender

Inloop vanaf 19:30 uur. Start vergadering 20:00 uur.

Voorbereiding gemeentevergadering


Geliefde gemeente van de Kapelkerk,

Graag brengen wij als kerkenraad u op de hoogte van een belangrijk gesprek binnen onze kerk. Enige tijd geleden heeft de kerkenraad een commissie in onze gemeente gevraagd om de bezinning op het thema gender verder te brengen. In februari 2023 is er een bezinningsochtend geweest van de kerkenraad. Het besluit van die vergadering was dat de kerkenraad graag het gesprek over dit thema wil voeren met de gemeente. We hebben besloten om het thema gender in het najaar van 2023 te behandelen en te verkennen in een gemeentevergadering.

Wij zijn ons ervan bewust dat gender een gevoelig onderwerp is dat persoonlijke worstelingen met zich mee kan brengen. Het ene gemeentelid smacht ernaar dat dit gesprek eindelijk gaat plaatsvinden. Het andere gemeentelid kan er tegenop zien. Daarom willen wij als kerkenraad een sfeer van openheid, begrip en respect creëren waarin iedereen vrijuit kan spreken over dit thema en zijn of haar persoonlijke ervaringen en eventuele worstelingen kan delen.

Het doel van het behandelen van dit thema is niet alleen om meer inzicht te krijgen, maar ook om als gemeente samen te groeien in kennis, empathie voor elkaar en ondersteuning van elkaar. We geloven dat het bespreken van dit onderwerp ons kan helpen om een bijbelse, liefdevolle gemeenschap te zijn waar iedereen zich, met welk standpunt in dezen dan ook, geaccepteerd en begrepen voelt. Daarom nodigen wij u allemaal van harte uit om deel te nemen aan het gesprek op de gemeenteavond van 14 september 2023 over het thema gender. Uw perspectieven, gedachten en vragen zijn waardevol voor ons als kerkenraad. We willen graag naar u luisteren en van u leren, zodat we samen kunnen groeien.

Als gemeente staan we voor de uitdaging om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin mensen zich vrij voelen om hun vragen en zorgen te delen. We begrijpen dat dit proces tijd kost en dat iedereen een eigen tempo heeft in het verkennen van dit onderwerp. Daarom willen we geduldig zijn, elkaar respecteren en elkaars persoonlijke grenzen in acht nemen. We hopen dat u openstaat voor deze gezamenlijke uitdaging en dat u de moed vindt om uw gedachten en gevoelens met ons te delen. 

In deze brief staat een overzicht van hoe we de gemeentevergadering vorm willen geven. U kunt zich voorbereiden op de gemeentevergadering door allerlei boeken en podcasts. In 2016 heeft de kerkenraad van de Kapelkerk zich uitgesproken over dit thema. Het stuk van toen kunt u doornemen, evenals het reflectie stuk dat door de commissie daarover is geschreven. Ook hebben we in deze brief een overzicht gemaakt van een aantal podcasts, boeken en artikelen die u / jou kunnen helpen om je goed voor te bereiden op de gemeentevergadering.

Mocht u behoefte hebben aan persoonlijk gesprek of ondersteuning, dan staan wij als kerkenraad altijd voor u klaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw ouderling, diaken of predikant. Samen kunnen we groeien en bouwen aan een gemeenschap waarin de liefde van Jezus Christus zichtbaar is voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Paul van der Velde

Opzet gemeentevergadering
 • Inloop met koffie en thee; gemeenteleden gaan bij elkaar zitten in groepjes van 4 of 5 mensen.
 • Opening van de gemeentevergadering met gebed: dit is een verkenning. De kerkenraad legt het oor te luisteren bij de gemeente.
 • Opstart-vragen voor de groepen:
  Heb je een binding met het thema?
  Wat is je binding met dit thema?
 • Ds. Paul van der Velde leest met ons een serie bijbelteksten en neemt ons mee in de bijbels-theologische vragen rond dit thema.
 • Johan Verlind, voorzitter van de commissie, neemt ons mee in de medisch-filosofische vragen rond dit thema.
 • Aan de slag met stellingen en vragen. In de Kapelkerk hangen verschillende stellingen die ook hieronder al staan. De groepen staan een paar minuten stil bij elke stelling / vraag en geven met een post-it hun commentaar.
 • Slot: de kerkenraad zal een reflectie schrijven op deze avond in de gemeentemail en overweegt verdere stappen.
 • Clary Korterink sluit af: hoe gaan we het gesprek verder met elkaar aan? Wees nieuwsgierig.

Stelling 1

Voor een geslacht veranderende behandeling mag een zegen gevraagd worden.

Stelling 2

In de Kapelkerk kan om een zegen gevraagd worden voor alle soorten relaties.

Stelling 3

Een ambt is een kwestie van gave, niet van gender.

Stelling 4

Een rode draad in de bijbel is dat God man en vrouw aan elkaar heeft verbonden.

Stelling 5

Waar moet de kerkenraad mee bezig op het gebied van gender?

Stelling 6

Wat zou je willen dat de kerkenraad nu gaat doen?

h
Tijdschrift - Kontekstueel

 

Het derde nummer van Kontekstueel uit 2020 werd geschreven o.a. naar aanleiding van de Nashville verklaring die dat jaar verscheen. Het nummer gaat over gender en transgenders. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema uitgediept: theologen, predikanten, chirurgen en ervaringsdeskundigen komen aan het woord met het ene interessante artikel na het andere. Absolute aanrader!
z
Podcast ‘Dick en Daniel geloven het wel’ met prof. Ad de Bruijne

Je mag het wel zijn, maar niet doen. Dat was heel erg lang de orthodox-christelijke lijn voor homo’s. Een seksuele relatie is daarbinnen uit den boze, want het mag niet van de Bijbel. De Bruijne vindt die benadering te smal, en ook geen recht doen aan homo’s. In een nieuw boek komt de vrijgemaakt-gereformeerde hoogleraar met een ‘voorstel’ dat ruimte laat voor een homoseksuele relatie. Zo’n relatie moet ook in de kerk een zegen kunnen krijgen, als het onderscheid met het huwelijk tussen man en vrouw maar wel helder blijft. ‘Ik zie homoseksualiteit als een gave van God; de vraag is nu hoe je die gave kunt inzetten voor het Koninkrijk van God.’

Podcast ‘Dick en Daniel geloven het wel’ met Maarten Klaassen

Met zijn stichting Bijbels Beraad M/V trekt hij ten strijde tegen homo-emancipatie en gelijkheid van mannen en vrouwen. Waarom is homoseksualiteit zo’n belangrijk thema, dat de kerk er volgens hem mee staat of valt? Ook als twee gelovige homo’s oprecht menen een relatie met elkaar te kunnen aangaan, is daar geen ruimte voor, meent Maarten. Ook als niemand daardoor wordt beschadigd. Want de Bijbel verbiedt het. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als je volhardt in de homoseksuele praxis, je het koninkrijk van God niet kunt binnengaan.’ Waarom is Maarten eigenlijk zo met het onderwerp bezig? ‘Een psycholoog mailde me dat het hem duidelijk was: ik onderdrukte mijn homoseksuele gevoelens.’

Ad de Bruijne, verbonden voor het leven

‘Verbonden voor het leven’ biedt een nieuwe benadering van de vragen rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Ad de Bruijne bouwt deze visie niet primair op de bekende Bijbelteksten en de scheppingsorde. Hij begint verrassend genoeg bij de toekomst. Hierdoor ontstaat ruimte. In deze studie bepleit Ad de Bruijne een keuze uit verschillende soorten partnerschapsrelaties als passend bij de homoseksuele identiteit. Ook bespreekt hij de morele verantwoordelijkheid van christenen rond deze thematiek in de samenleving.

John Lapré, de Veilige kerk

Inspirerend en onderbouwd boek over homoseksualiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap. De auteur maakte mee hoe hij vanwege zijn geaardheid ‘uit de kast gedwongen werd’ en vervolgens totaal geïsoleerd kwam te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit. Persoonlijk getuigenis over de weg van Lapré, zonder bittere verwijten of simplistische redeneringen. Benoeming van het ethische dilemma, begrip voor de spanningen rond dit thema, constructieve weg om als ‘spoorzoekende gemeente’ een benadering te vinden die liefdevol, pastoraal, wijs en bijbels is.

Vaughan Roberts, Transgender

Vaughan Roberts, evangelicaal predikant in de anglicaanse St. Ebbe’s in Oxford, schreef een beknopt, informatief, bijbels gefundeerd boekje dat bovendien heel toegankelijk en eenvoudig leesbaar is. In zes hoofdstukjes word je als lezer echt verder geholpen. Roberts is begripvol, invoelend en pastoraal naar degenen die worstelen met gevoelens van genderdysforie. Hij is ook kritisch en laat zien dat, naast reële pijn en nood, er ook sprake is van een ‘hype’ die niet losgezien kan worden van de wijze waarop onze samenleving zich ontwikkelt en waarin gevoelens zo ongeveer het einde van alle tegenspraak lijken te zijn. Hij gaat niet mee met de cultuur, maar ook niet met harde kritiek op de transbeweging, omdat hij pastoraal bewogen meeleeft met de ervaring van gebrokenheid die mensen ervaren. Daarom wordt zijn boekje nooit hard, scherp of veroordelend.