Profiel Predikant Kapelkerk

Download

hier het predikantprofiel als PDF-bestand

Context

Missie & Visie

In onze missie en visie staat centraal dat wij geloven dat het kennen van Jezus Christus het belangrijkste is voor ieder mens. Vanuit dat kennen, is ons verlangen dat ook mensen in onze omgeving Hem leren kennen.

4 speerpunten

Vanuit deze missie en visie zijn voor de komende tijd vier speerpunten geformuleerd.

 1. Het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen in Alkmaar
 2. Een hechte en gelovige gemeenschap zijn
 3. Concrete naastenliefde in onze omgeving betonen
 4. Biddend zoeken naar wegen om Gods rijke genade bekend te maken.

Kerntaken predikant

Preken en gebed

 • Preken zijn doordacht, eigentijds, geestelijk uitdagend en bemoedigend
 • Gebed een wezenlijk plaats in ons gemeenteleven geven

Voortrekker in missionair gemeente zijn

 • Toerusten gemeenteleden om missionair te zijn
 • Actief betrokken bij nieuwe initiatieven, zoals kerkplanting
 • Zoeken contacten in de lokale samenleving

Pastoraat en kringenwerk

 • Toerusting ouderlingen, diakenen en kringleiders
 • Eigen bezoek gemeenteleden
 • Stimulerende rol bij het kringenwerk

Samenwerken met gemeenten buiten de Kapelkerk

 • Leiderschapsteam met voorganger Open Hof, Hart voor Heerhugowaard en Mozaïek
 • Samenwerking Open Hof

Gemeenschap van kringen

We willen bekend staan als een hechte en levende gemeenschap. Vanaf 2014 zijn wij een gemeenschap van kringen. Gemeenteleden van de Kapelkerk en de Open Hof zijn ingedeeld in kringen die volledig zijn geïntegreerd,In die kringengaat de Bijbel open en spreken we vanuit het geloof met elkaar; het is de plek waar we ons leven delen, elkaar bemoedigen en aansporen; waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn en waar we klaar staan voor elkaar en voor anderen. De Stuurgroep Kringen begeleidt de kringleiders. Recent is er een enquête gehouden over het functioneren van de kringen. De uitkomsten zijn bekend en gecommuniceerd. Momenteel worden de uitkomsten omgezet in concrete plannen die het functioneren van de kringen kunnen faciliteren.

Daarnaast zijn er ook ‘klassieke’ bijbelstudiekringen en andere vormen van bijbel- en huiskringen.

Persoonlijkheid

 1. Iemand met een warm kloppend hart voor mensen ongeacht leeftijd, afkomst,leefsituatie, persoonlijkheid;
 2. Iemand met charisma, uitstraling binnen de gemeente en naar buiten;
 3. Een christen die op authentieke wijze herder en leraar is;
 4. Iemand die graag preken maakt;
 5. Iemand die (voor) leeft naar wat hij preekt, een geestelijke richtingwijzer;
 6. Iemand die in een team kan samenwerken.

Persoonlijk heid

God Drie-enig

We willen elkaar stimuleren om God Drie-enig het middelpunt en de prioriteit van ons leven en onze gemeenschap te laten zijn, Hem te eren, te loven en te aanbidden. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ook het gebed een wezenlijke plaats geven in onze gemeente, in de eredienst, het pastoraat, het bestuur, thuis en overal.

Stimulerende predikant

De predikant stimuleert en gaat ons voor het gebed een wezenlijke plaats te geven in ons gemeenteleven. Die ons voorgaat in het biddend zoeken naar wegen om mensen te bereiken met het evangelie. Die ons leert in alle openheid te bidden voor elkaar in dankbaarheid, vreugde, ziekte, moeite en verdriet. Die ons leert bidden, te verwachten, te vertrouwen.

Preken als 'brood en levend water'

We hopen op een predikant die ons meeneemt over deze drempels heen te stappen met preken die zijn als ‘ brood en levend water’ die mensen binden, bemoedigen, in beweging brengen. Iemand die ons prikkelt, uitdaagt, voorgaat, die de Bijbel op een actuele, aansprekende manier uitlegt. Een geestelijke richtingwijzer die ons voorgaat in gebed en het zoeken en onderhouden van contacten in de lokale samenleving.

Andere geloofsgemeenschappen

Wij willen een open gemeenschap zijn voor andere geloofsgemeenschappen waarmee we ons verbonden voelen omdat we elkaar vinden in het navolgen van Christus. En met hen samenwerken waar dat mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is. Wij zijn op meerdere vlakken verbonden met de Open Hof gemeente (CGK/NGK), Hart voor Heerhugowaard (plant) en Mozaïek (plant) en delen het verlangen een gemeenschap te zijn waar het Evangelie van Christus wordt uitgedragen en ‘geleefd’. Waar mensen uit de regio en stad zich welkom voelen. En met de hoop dat zij Christus leren zien en in Hem gaan geloven.

Teamwerk

Ons uitgangspunt is een team van voorgangers te hebben dat elkaar aanvult en versterkt ten gunste van betrokken gemeenten waar nodig en wenselijk. De predikant van de Kapelkerk is iemand die met plezier deze samenwerking zoekt.

Samenwerking

Voor de samenwerking met de Open Hof, richten wij ons op het landelijk samengaan GKV/NGK in 2020. Wij gaan onderzoeken wat dit landelijk samengaan inhoudt; wat betekent dit voor onze lokale situatie en hoe is dit in onze situatie vorm te geven. De nieuwe predikant heeft hierin een actieve rol.  

 

Hechte en levende gemeenschap

We willen bekend staan als een hechte en levende gemeenschap waar alle leeftijden zich thuis voelen. Wij zijn een gemeente van kringen waarin de Bijbel open gaat en er vanuit het geloof met elkaar gesproken wordt; waar we ons leven delen, elkaar bemoedigen en aansporen en we klaar staan voor elkaar en voor anderen. De gemeente als geheel mag functioneren als het lichaam van Christus: ieder kan naar vermogen bijdragen in wat nodig is, dit is niet aan enkelen.

Pastoraat stimuleren

Iemand die naast de eigen pastorale taken, het onderling pastoraat stimuleert en toerust evenals het pastoraal werk van de ambtsdragers en kringleiders.

Predikant met oprechte belangstelling

We hopen op een predikant die midden in onze gemeente staat met oprechte belangstelling, die weet wat er bij ons leeft en op een betrokken en enthousiaste manier met ons omgaat. Iemand weet wat jongeren bezighoudt en waarmee zij zich bezig houden, hun dilemma’s begrijpt, die vooral luistert en afspraken nakomt. Een identificatiefiguur ook.

>

.

Kerkenraad NGK Alkmaar – Kapelkerk

18 mei 2019